הכנסה לתוקף באוקטובר 2020 של עדכון רשימות הפיקוח המחייבות רישיון יצוא

box

הכנסה לתוקף באוקטובר 2020 של העדכון השנתי של רשימות הפיקוח על הטובין, טכנולוגיה ושירותים הדו-שימושיים המחייבות רישיון יצוא

צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006 מסדיר את נושא הפיקוח על יצוא הדו-שימושי בישראל וקובע כי רשימת הפיקוח שמדינת ישראל פועלת לפיה תהיה מבוססת על רשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיים של הסדר ואסנאר.

בתאריך 05.12.2019 פירסם הסדר ווסנאר עדכון שנתי לרשימות הפיקוח של הטובין, הטכנולוגיה והשירותים הדו-שימושיים (להלן "עדכון ואסנאר "), האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב"כ מודיע בזאת על החלטת הרשות המוסמכת לקלוט את עדכון ואסנאר ולהכניסו לתוקף מחייב בישראל ב-1.10.2020, אז גם תפורסם רשימה מעודכנת (להלן "הרשימה המעודכנת") באתר משרד הכלכלה.

ניתן לראות את עדכון ואסנאר הכולל רשימה שעודכנה על ידי חברות ההסדר וכן את המסמך המפרט את  השינויים לעומת הרשימה הקודמת

(הרשימה התקפה כיום בישראל זהה לרשימה טרם שינויים אלה) – באתר הסדר ואסנאר.

האגף מפרסם את כוונתו לאמץ עדכונים אלה מספר חודשים טרם אימוצם והכנסתם לתוקף, וזאת במטרה לאפשר לתעשייה להיערך מבעוד מועד לשינויים הצפויים.

הוראות מעבר:

להלן הוראות אשר יחולו בין מועד פרסום הודעה זו ובין מועד הכניסה לתוקף של הרשימה המעודכנת ב-1.10.2020 (להלן "תקופת המעבר"):

  1. רישיונות מבעוד מועד למוצר / טכנולוגיה / שירות אשר יהיו חייבים ברישיון יצוא רק החל ב-1.10.2020: ככל שמוצר, טכנולוגיה או שירות יהיו חייבים בפיקוח רק החל ב-1.10.2020 כפועל יוצא מכניסתה לתוקף של הרשימה המעודכנת, ניתן יהיה להגיש בקשות לרישיון יצוא בגינם עוד במהלך תקופת המעבר החל ב-1.7.2020.

הוראה זו תאפשר  ליצואנים להיות ערוכים ולקבל רישיונות יצוא לצורך עמידה בדרישות החוק עם כניסת הרשימה המעודכנת לתוקף מחייב בישראל, וזאת במטרה שלא להפר חוק ולהבטיח את רציפות וזרימת היצוא.

  1. הקלות בפיקוח: יצואן אשר היצוא שלו צפוי להיות פטור מחובת פיקוח עם הכניסה לתוקף של הרשימה המעודכנת יוכל להגיש בקשה חריגה לפטור מרישיון ו/או להחלת הכללים המקלים לבחינת עסקת היצוא שלו במהלך תקופת המעבר. בקשות לפטור מסיבה זו יש להגיש באמצעות דוא"ל לרשות המוסמכת בכתובת: DU@economy.gov.il.

אנא ציינו את:

שם החברה, ח.פ., המוצר/טכנולוגיה/שירות בגינו מבוקשת הבקשה, עילת הבקשה, רישיונות יצוא דו-שימושיים בתוקף הקיימים לחברה למוצר זה במידה שיש כאלה, מפרט המוצר והערות נוספות ככל שיש כאלה. בשורת הנושא יש לציין "בקשה חריגה לפטור מרישיון  יצוא – עדכון רשימות הפיקוח".

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים