האם המוצר/שרות שלי נדרש ברישוי יצוא?

יצואנים העוסקים בטובין, שירותים וטכנולוגיות

ניתן לבדוק ברשימות המחייבות רישיון ייצוא כימי, ביולוגי או גרעיני
האם חלה חובת רישיון על המוצרים המיועדים ליצוא.

ההסדר בתחום הפיקוח על היצוא הדו-שימושי נקרא "הסדר ואסנאר" (Wassenaar Arrangement) וחברות בו 42 מדינות לרבות ארה"ב, מדינות הא"א, יפן, אוסטרליה, רוסיה, הודו, ארגנטינה, מקסיקו ומדינות נוספות. הסדרים מרכזיים בתחום האטומי, ביולוגי וכימי הינם ה-NSG (Nuclear Suppliers Group) וה-AG (The Australia Group). ישראל אינה חברה (member) באף אחד מההסדרים הללו, אך היא מקיימת את הפיקוח על רשימות המבוססות על רשימות ההסדרים הללו. 

לקבלת הרישיון, יש למלא טופס בקשה מקוון.
מידע נוסף ניתן למצוא במדריך הבהרות למילוי הטופס המקוון לקבלת רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו- שימושיים.

* יש לתאר בפירוט רב ככל הניתן את שדה המשתמש הסופי. הכוונה ב"משתמש
סופי" היא לגורם הסופי שהטובין, הטכנולוגיה או השירותים מיועדים לו.
* הליך בחינת מתן הרישיון מתחיל רק לאחר קבלת הבקשה האלקטרונית במלואה
במשרד הכלכלה והתעשייה.
* הבקשה לרישיון תבחן גם על ידי משרד הביטחון ומשרד החוץ.
* עותק רישיון באנגלית מהווה אישור (לא רשמי) של מדינת ישראל ליצואן. יצואן
המעוניין בו, יציין בטופס "בקשה לרישיון באנגלית". ניתן לבקש "בקשה לרישיון
באנגלית" גם במקרים בהם מעוניינים באישור בלועזית, לצורך הצגתו בחוץ לארץ.
* לאחר חתימת הממונה על הרישוי באגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ,
במשרד הכלכלה והתעשייה, מונפק הרישיון ועובר במקביל למבקש ולמכס.

* תיאור מפורט של השימוש הסופי.
* טופס הצהרת משתמש סופי. במקרה של יצוא לשעה יצרף היבואן, במקום טופס
ההצהרה, מכתב הסבר המתאר את פרטי תרחיש היצוא וההחזרה.
* מפרט טכני של המוצר/טכנולוגיה/שירות
* במקרה של יצוא טובין, שירותים או טכנולוגיה שמקורם במדינה זרה אשר דורשת
אישור ליצוא מישראל למדינה שלישית, יצרף היצואן את אישור מדינת המקור.

 1. הרשות תמסור את החלטתה למבקש הרישיון תוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה המלאה על כל צרופותיה או תוך 10 ימי עבודה מיום בו שמולאו כל הדרישות הנוספות שהציגה ליצואן, לפי המאוחר.
 2. ככלל בקשות היצוא לרוב המדינות החברות בהסדר ואסנר יטופלו במסגרת זמן של חמישה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות, לפי המאוחר.
 3. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית הרשות להאריך את התקופות הקבועות ב-10 ימי עבודה נוספים לכל היותר.
 4. משיקולי ביטחון לאומי או יחסי החוץ של ישראל ניתן להאריך בתקופה נוספת. על הארכת תקופה תימסר הודעה למבקש הרישיון.

 

 1. רק לאחר קבלת רישיון היצוא, יכול היצואן מקבל הרישיון לייצא את המוצרים המופיעים ברישיון עפ"י תנאי הרישיון שקיבל ובתוך תקופת תוקף הרישיון.
 2. כאשר כמות המוצרים המופיעה ברישיון גדולה מאחד, יכול היצואן לייצא את כל הכמות המותרת ברישיון במשלוח אחד או לפצל היצוא לכמה משלוחים לאורך כל תקופת התוקף של הרישיון, וזאת עפ"י שיקול דעתו או בהתאם לתנאי העסקה. במקרה של כמה משלוחים לאותו רישיון, על היצואן להקפיד שהכמות המצטברת של המוצרים במשלוחים השונים לא תעלה על הכמות הכוללת המותרת ברישיון.    
 3. בעת הכנת יצוא של מוצרים פיסיים לשילוח (להבדיל משירותים, תוכנה או טכנולוגיה), על היצואן להקפיד, בין יתר המסמכים הנדרשים למשלוח, על רישומם או מילויים התקין של ארבעה מסמכים שהם בגדר חובה:
  • חשבונית העסקה (מסמך שמנפיק היצואן עצמו);
  • רשימון היצוא (טופס מכס שסימונו "מב 9");
  • שטר המטען (מסמך שמנפיקה חב' השילוח / המוביל);
  • תצהיר יצואן (טופס מכס).

האחריות על מילויים התקין של מסמכים אלה חלה במלואה על היצואן, גם אם פעולת
     המילוי / הרישום אינה מתבצעת כולה על ידו, או מתבצעת בחלקה ע"י סוכן מכס או כל
     גורם אחר המטפל בשילוח מטעמו של היצואן.

 1. מסמכי השילוח יירשמו / ימולאו בהתאם לכללים המחייבים את היצואן מטעם רשות המסים (בעיקר חשבוניות העסקה) והמכס (שאר המסמכים). יחד עם זאת, לרשות המוסמכת דרישות משלה לרישום / מילוי המסמכים, שאי-עמידת היצואן בהן תיחשב לליקוי מנהלי הגורר אחריו נקיטת צעדים.

דרישות אלה הנן:

 • מספר רישיון היצוא יופיע ע"ג חשבונית העסקה (גם אם החשבונית כוללת פריטים שאינם מפוקחים ואינם נדרשים ברישוי).
 • מספר רישיון היצוא יופיע במקום המיועד לכך ברשימון היצוא.
 • פרט המכס של המוצר המיוצא המוזן ברשימון היצוא יתאים לזה שברישיון היצוא. במקרים שבהם היצואן או סוכן המכס שלו יבקשו להזין ברשימון עבור אותו מוצר פרט מכס שונה מזה המתואר ברישיון, בנימוק שזהו פרט המכס הנכון (לעומת זה המופיע ברישיון), יהיה ניתן לעשות זאת רק לאחר שמבצע השינוי יידע על כך את הרשות המוסמכת, באמצעות האימייל, תוך ציון:
  • תאריך ביצוע המשלוח
  • מס' הרישיון
  • מס' הרשימון (או שליפת היצוא)
  • פרט המכס המוחלף (זה המופיע ברישיון)
  • פרט המכס המחליף (זה המוזן ברשימון)
  • סיבת התיקון / ההחלפה

האימייל ישוגר לכתובות הדוא"ל הבאה:

Noam.BarGal@economy.gov.il

 לאחר שיגור ההודעה וקבלת אישור קליטה, אין צורך להמתין למענה נוסף וניתן להמשיך בתהליך השילוח כרגיל.                                     

 • דגשים נוספים:
  • במקרים שבהם כתובת האספקה (ship to) שונה מכתובת הלקוח המשלם (payable by) המופיעה בחשבונית העסקה, יש להקפיד שכתובת האספקה תתאים לכתובת הלקוח מקבל הסחורה בפועל, המופיעה בשטר המטען, וכן שכתובת זאת מתאימה לכתובת הלקוח / המשתמש הסופי המופיעה ברישיון היצוא.