סוגי רישיונות - הנחיות

נושאים

פיקוח על היצוא

מדינת ישראל מקיימת משטר פיקוח על יצוא טובין, טכנולוגיה ותוכנה דו שימושיים ואב"כ מכוח הצווים:  צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים) התשס"ו – 2006 וצו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004. הפיקוח חל על כל אדם (פרטים וחברות) המייצא מישראל טובין, טכנולוגיה ותוכנה הנמנים על רשימות הפיקוח הישראליות (לינקים בהמשך וכן באתר האגף).

סיווג מוצר (בדיקה עצמית)

על היצואן מוטלת החובה לבדוק האם המוצר (טובין/ תוכנה / טכנולוגיה) שברצונו לייצא נכלל ברשימות הפיקוח הישראליות:

רשימות הפיקוח תחת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני)

רשימות הפיקוח תחת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים)

כאשר המוצר מופיע ברשימות הפיקוח לעיל ומיועד למשתמש ושימוש אזרחי – יש לפנות לקבלת רישיון יצוא מהרשות המוסמכת במשרד הכלכלה והתעשייה. עם זאת, כאשר המוצר מפוקח תחת צו הדו שימושי והוא נועד לשימוש ביטחוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על היצוא ביטחוני הרשות המוסמכת למתן רישיון יצוא היא אגף פיקוח על היצוא (אפ"י) במשרד הביטחון

סוגי רישיונות יצוא

סוגי הרישיונות מתחלקים לרישיון יצוא סופי ורישיון יצוא לשעה (זמני).

רישיון יצוא סופי – החזקה על המוצר עוברת לידי גורם זר שאינו החברה המייצאת.
רישיון יצוא לשעה (זמני) – החזקה על המוצר נשארת אצל החברה המייצאת. כלומר המוצר מיוצא
אך חוזר לישראל בסוף התהליך. לדוגמא: ייצוא עבור הדגמה, תערוכה, תיקון.

כל סוג רישיון מאפיין מסלול עסקה אחר ובהתאם דורש מידע ומסמכים אחרים וכן הטיפול בו מתנהל בצורה שונה.

תהליך הרישוי בוחן את המוצר על שימושיו האפשריים, סעיף הסיווג לפי רשימות הפיקוח, מדינת היעד, לקוח הקצה והשימוש שלו במוצר. שקלול כל הגורמים הנ"ל משפיע על אופן ומשך בחינת הבקשה.

טבלה מרכזת לסוגי מסמכים הנדרשים לפי סוג הבקשה

 

טופס בקשה ממוחשב

מפרט טכני

הצהרת משתמש סופי

מסמכים נוספים

 

 

 

 

 

יצוא זמני – תערוכה

X

X

 

 

יצוא זמני – הדגמה ללקוח

X

X

 

 

יצוא זמני – הדגמה ללקוח ללא ליווי

X

X

 

X

 

יצוא זמני – תיקון

X

X

 

הוכחת רכישת המוצר מהספק

 

 

 

 

 

יצוא סופי – לקוח סופי (לקוח קצה)

X

X

X הצהרת משתמש סופי – לקוח סופי

 

יצוא סופי – מפיץ

X

X

X הצהרת משתמש סופי – מפיץ

 

יצוא סופי – החזרה לספק זר

X

X

 

הוכחת רכישת המוצר מהספק והצהרה של היצואן הישראלי על אי שינוי המוצר בישראל

יצוא סופי – אחד מאלה:

 1. 1. יצוא ללקוח שהוא משתמש סופי – יצוא סופי שבו המוצר עובר לחזקתו המלאה של המשתמש הסופי שחתם על ההצהרה.
  – המוצר מיוצא מישראל ואינו מוחזר לישראל במסגרת העסקה.
  – כחלק מרישיון זה רשאי היצואן גם לבצע תיקון מוצרים תקולים. כלומר יצוא מחדש של מוצרים אשר כבר סופקו על ידי היצואן הישראלי ללקוח הזר ברישיון, הוחזרו לישראל לתיקון והם מיוצאים שוב על ידי אותו יצואן ישראלי לאותו לקוח קצה כחלק מהעסקה המקורית. להלן התנאים:
  * היצוא אחרי התיקון הינו במהלך תקופה של 10 שנים מיום הנפקת הרישיון.
  * המוצר המיוצא אחרי התיקון לא שונה או שופר באופן החורג מהרישיון המקורי שניתן ליצואן למוצר המקורי בין אם נעשה על ידי היצואן הישראלי או על ידי הלקוח הזר. במקרה של שינוי/שיפור באופן החורג מהרישיון המקורי, יהיה על היצואן להגיש בקשה חדשה לצורך אישור יצוא זה.
  * כמות המוצרים הכוללת שבידי הלקוח לא עולה על כמות המוצרים שאושרה ברישיון המקורי.
  תקופת הרישיון:רישיון יצוא ללקוח שהוא משתמש סופי ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים. במסגרת תקופת זמן זו, רשאי היצואן לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח, כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של המוצרים וכן שווי המוצרים שנשלחו, בניכוי מספרם ושווים של מוצרים שיוצאו תחת הרישיון והוחזרו לישראל לתיקון (סעיף תיקון תקולים לעיל) לא יעלה על זה שמצוין בתנאי הרישיון.

המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני והצהרת משתמש סופי.

 1. 2. החזרה סופית לספק זר –יצוא של המוצר חזרה לספק ממנו נרכש.
  – למטרת רישיון זה ספק הוא גורם אשר מוסמך לקבל חזרה את המוצר כחלק מעסקת המכירה של המוצר לחברה בישראל גם אם אינו הספק המקורי ממנו הגיע המוצר, ובלבד שתכלית ההחזרה הסופית לספק הינה מסיבות של פריטים תקולים ו/או עודפים.
  – המוצר המיוצא לא שונה או שופר באופן שמשפיע על מהותו ויכולותיו לעומת המוצר כפי שהתקבל מהספק. במקרה של שינוי/שיפור באופן שמשפיע על מהותו ויכולותיו של המוצר יהיה על היצואן להגיש בקשה לרישיון יצוא לפי סעיף 5.1 לעיל (רישיון יצוא ללקוח שהוא משתמש סופי).
  תקופת הרישיון: רישיון החזרה סופית לספק זר ניתן למימוש במהלך תקופה של ארבע שנים ללא אפשרות להארכה. במסגרת תקופת זמן זו רשאי היצואן לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח לשם החזרה של טובין שנרכשו מהספק הזר.        
  המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני, הצהרת היצואן הישראלי שלא בוצעו שינויים במוצר באופן שמשפיע על מהותו ויכולותיו, הוכחה כי המוצר נרכש מהספק המדובר ו/או כי החברה אליהם מבקש היצואן להחזיר מוסמכות מטעם הספק לקבל החזר סחורה כאמור כחלק מעסקת המכירה של המוצר לחברה בישראל (ההוכחה יכולה להיות הסכם ההתקשרות בין הצדדים לעסקה המקורית, הצהרת משתמש סופי או מסמך אחר).
 2. 3. רישיון יצוא למפיץ– יצוא סופי שבו המוצר עובר לחזקתו המלאה של מפיץ/אינטגרטור.
  המפיץ הינו גורם עסקי המתחייב להפצת מוצרי היצואן הישראלי לשימוש סופי במדינה או במדינות יעד שהוגדרו בבקשה ובתנאים שהתחייב להם בהצהרת משתמש סופי.

–  רישיון זה מיועד למדינות החברות באמנת ואסנאר בלבד.

– כחלק מרישיון זה רשאי היצואן גם לבצע תיקון מוצרים תקולים כמפורט לעיל בסעיף 5.1.
תקופת הרישיון: רישיון יצוא למפיץ ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים. במסגרת תקופת זמן זו, רשאי היצואן לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של מוצרים וכן שווי המוצרים שנשלחו לא יעלה על זה שמצוין בתנאי הרישיון.
המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני, הצהרת משתמש סופי למפיץ.

 1. יצוא לשעה (יצוא זמני) – אחד מאלה:

4.1 רישיון תערוכה – הוצאת המוצר למטרת תערוכה או הצגה לתקופה מוגבלת שבסופה יוחזר לישראל. במהלך תקופת היצוא המוצר יהיה תחת שליטת היצואן הישראלי או נציגה. לא תהיה העברת בעלות או שליטה לאף גורם אחר.

– ניתן לבקש רישיון למספר תערוכות אשר צפויות להתקיים ביעד ספציפי שחל עד לשנתיים ממועד הגשת הבקשה.          
– רישיון תערוכה מקנה ליצואן את הזכות לייצא את המוצר אך ורק למטרת השתתפות בתערוכות במדינת היעד כמפורט בטופס הבקשה. תקופת השהייה של המוצר מחוץ לישראל לא תארך מעבר ל-90 יום ממועד היצוא בפועל ועד החזרה לישראל.   
– המוצר נדרש להיות בשליטת היצואן או גורם מטעמו, בכל תקופת הזמן.       
המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני, מידע על התערוכה. אופציונאלי כתמיכה בבקשה לרישיון: תעודת קרנה של איגוד לשכות המסחר.

 

4.2 רישיון הדגמה ללקוח – הוצאת המוצר למטרת הדגמה ללקוח על ידי היצואן לתקופה מוגבלת שבסופה יוחזר לישראל.

– רישיון להדגמה ללקוח ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים. במסגרת תקופת זו רשאי היצואן לייצא את המוצר למטרת הדגמה על פי המידע שצוין בטופס הבקשה לתקופה של עד 90 יום ממועד היצוא בפועל.         
– המוצר נדרש להיות תחת השגחתו של היצואן או גורם מטעמו בכל תקופת ההדגמה.
המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני. אופציונאלי כתמיכה בבקשה לרישיון: תעודת קרנה של איגוד לשכות המסחר.

 

4.3 רישיון הדגמה ללקוח ללא ליווי – הוצאת המוצר למטרת הדגמה ללקוח לתקופה מוגבלת שבסופה יוחזר לישראל.

– רישיון להדגמה ללקוח ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים. במסגרת תקופת זו רשאי היצואן לייצא את המוצר למטרת הדגמה על פי המידע שצוין בטופס הבקשה לתקופה של עד 90 יום ממועד היצוא בפועל.         
המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני, הצהרת משתמש סופי. אופציונאלי כתמיכה בבקשה לרישיון: תעודת קרנה של איגוד לשכות המסחר.

 

4.4 רישיון תיקון (על ידי ספק זר) – יצוא של מוצר אשר במקור נרכש ויובא לישראל מספק זר, למטרת תיקון אצל הספק והחזרה לישראל בסוף התהליך או החלפה במוצר חלופי זהה.

– על המוצר המיוצא להיות זהה למוצר כפי שיובא על ידי היצואן מהספק.
– רישיון החזרה לתיקון ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים.

– במסגרת תקופת זמן זו רשאי היצואן לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של מוצרים וכן שווי המוצרים שנשלחו לא יעלה על המספר שמצוין בתנאי הרישיון.
המסמכים הנדרשים: טופס בקשה מקוון, מפרט טכני והוכחה כי המוצר נרכש מהספק המדובר ו/או כי החברה אליהם מבקש היצואן לשלוח לתיקון מוסמכת מטעם הספק לתקן כחלק מעסקת המכירה של המוצר לחברה בישראל (ההוכחה יכולה להיות הסכם ההתקשרות בין הצדדים לעסקה המקורית, הצהרת משתמש סופי או מסמך אחר).

הנחיות לאופן הגשת בקשה

 • בנוסף למילוי הפרטים בטופס בקשה המקוון, יש להגיש דרך המערכת מסמכים נוספים כגון הצהרת משתמש סופי חתומה, מפרט טכני, ומסמכים נוספים בהתאם לבקשה. המידע על המסמכים הנדרשים נמצא בסעיף סוגי רישיונות יצוא לעיל. יש להקפיד בעת מילוי טופס הבקשה וצירוף המסמכים על בקשה ברורה, שלמה וקוהרנטית.
 • דגשים למילוי טופס הבקשה והמסמכים הנלווים:

– יש למלא את הבקשה הממוחשבת בעברית או אנגלית בלבד. כנ"ל לגבי המסמכים המצורפים לבקשה.

– שם המוצר חייב להיות זהה בכל הטפסים המוגשים (טופס הבקשה המקוון, המפרט הטכני,
הצהרת המשתמש הסופי) וכן זהה למסמכים המוגשים לגופים אחרים כגון מכס (תצהיר יצואן, רשימון יצוא, מסמכי שילוח ועוד) ומשרד הביטחון.

– ביצוא טובין יש לוודא את פרט המכס הנכון עם סוכן המכס טרם הגשת הבקשה על מנת שתהיה התאמה בין הרישיון ובין מסמכי השילוח.

– הצהרת כמויות – חייבת להיות אחידות ביחידות המידה המתייחסות למוצר בין בקשת היצואן
והמסמכים הנלווים. הכמות המבוקשת בטופס הבקשה יכולה להיות זהה או קטנה מזו שבהצהרת
משתמש סופי, אך לא גדולה ממנה. במידה וקיים פער יש להסבירו.

– ניתן להגיש בקשה לרישיון יצוא עבור מספר מוצרים מפוקחים כל עוד מדובר באותו משתמש סופי באותה מדינת יעד.     

– חתימה על טופס הבקשה ועל המסמכים הנלווים – רשאי/ת לחתום על טופס הבקשה המקוון וכן
על המסמכים הנלווים מנכ"ל החברה המייצאת שמגישה את הבקשה, או מי שהוסמך/ה לכך
הסמכה מפורשת מטעמו/ה. אם מגיש הבקשה הוא מיופה כוח חיצוני לחברה (כמו עו"ד/יועץ) עליו לצרף את ייפוי הכוח. החברה המייצאת היא הנושאת באחריות המלאה למוצהר בטופס הבקשה וליצוא בפועל בהתאם לרישיון הניתן גם אם טופס הבקשה נחתם על ידי מיופה כוח חיצוני לחברה.

– הצהרת משתמש סופי – הצהרת המשתמש הסופי היא מסמך משפטי מחייב שנחתם על ידי
המשתמש הסופי שמקבל את המוצר ומשתמשי הביניים (אם ישנם) המעורבים בתהליך.
יש לעשות שימוש במסמך הצהרת משתמש סופי כפי שהוא מפורסם באתר משרד הכלכלה
והתעשייה בלבד, ומסמך אחר לא יתקבל.

הצהרת משתמש סופי צריכה להיות חתומה על ידי הגורם הרלוונטי מטעם המשתמש הסופי וחייבת להכיל חותמת רשמית/ לוגו של החברה הזרה החתומה עליו. אם החותמת/ לוגו לא בעברית או אנגלית יש לצרף תרגום לחותמת.         
אם ישנם גורמי ביניים בעסקה יש להחתים גם אותם על הצהרת המשתמש הסופי, ובכך להתחייב לתוכן הסעיף המיועד לגורם הביניים. אם יש יותר מגורם ביניים אחד יש להחתים את כל גורמי הביניים על הצהרת משתמש סופי.     
חובה לציין בצורה מפורטת בהצהרת משתמש סופי מהו השימוש של המוצר אצל המשתמש הסופי כולל ציון פעולות המשך כמו העברה לגורם אחר להמשך ייצור/שילוב במערכות, הפצה ועוד בהתאם לבקשת הרישיון. הרשות המוסמכת תקבל רק הצהרת משתמש בהתאם לנוסח המעודכן המופיע באתר הרשות, בהתאם לסוג הרישיון המבוקש.        
במידה והמשתמש הסופי הוא אדם פרטי יש לצרף עותק של תעודה מזהה רשמית של אותו גורם (רישיון נהיגה, תעודת זהות או דרכון). אין צורך בחותמת ו/או לוגו חברה.
יש למלא את הצהרת המשתמש הסופי באופן דיגיטלי מלבד את החתימה והחותמת.

 

– מפרט טכני – יש לצרף מפרט טכני של המוצר המיועד ליצוא. המפרט חייב להיות עדכני וצריך לתאר את המוצר הספציפי בגינו מוגשת הבקשה. במידה והוגשה בקשה לוועדת תחולה וניתן סיווג למוצר, על המפרט הטכני להיות זהה לזה שהוצג בוועדה. מידע נוסף על המפרט הטכני מופיע תחת "מדריכים" באתר.

 

 • חובה לשמור תיעוד של כל מסמכי העסקה והשילוח. ככלל, תיעוד בקשר לרישיון המקורי והמסמכים הנלווים יש לשמור לתקופה של 7 שנים: מסמכים הנוגעים לשילוח המוצר (כגון חשבונית, רשימון יצוא, שטרי מטען, ועוד); תיעוד ביחס לקבלת מוצר לתיקון מהלקוח; מסמכים המאשרים קבלת מוצר מהספק;

ערר על החלטת הרשות

מבקש הרישיון רשאי לערור לפי חוק על החלטת הרשות לפני ועדת מנכ"לים הכוללת את מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד הביטחון ומנכ"ל משרד החוץ, ערר יוגש תוך 14 ימי עבודה מיום שנמסרה לו ההחלטה.

אופן הגשת הערר :

 • היצואן ינסח מכתב מטעמו המפרט את פרטי הבקשה לרישיון ואת נימוקי הערר. היצואן רשאי לצרף מסמכים נוספים התומכים בטענותיו. 
 • את מכתב הערר על צרופותיו, יש לשלוח למנהל/ת תחום הרישוי באגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה.
 • הרשות המוסמכת תתאם מועד לדיון בערר, ותמסור ליצואן הודעה בעניין, לידיעתו.
 • הרשות המוסמכת תעביר את תוצאות החלטת הוועדה ליצואן.