ייצוא מוצרים או רכיבים מפוקחים שמקורם בחו"ל

ייצוא מוצר מפוקח, ממקור כלשהו, חייב ברישיון (לרבות החזרה לספק, משלוח זמני לחו"ל
לתיקון המוצר וכו').

החוק אינו מבחין בין מוצרים מפוקחים שיוצרו בישראל ובין מוצרים מפוקחים שיצרו בחו"ל, יובאו לישראל ומיועדים ליצוא. בכל מקרה, בין אם מוצר זה חייב בפיקוח וברישיון לפי דינים זרים ובין אם לאו, בישראל יש לפעול לפי החוק הישראלי.

ייתכן ויהיו מקרים, שבהם מדינה מסוימת תפטור מוצר המיוצר בתחומה מחובת רישיון יצוא לישראל ועדיין בעת היצוא שלו מישראל, תהייה חובת רישוי לפי הדין הישראלי.

לעיתים, חלות מערכות דינים מקבילות על יצוא מוצרים מפוקחים וזאת ככל שמדובר ביצוא מוצר מפוקח ממדינה שלישית, כאשר אותה מדינה ממשיכה לפקח על המוצר ומחילה את דיניה גם לאחר שיצא המוצר משטחה. במקרה כזה, לצד הדין הישראלי (שתמיד חל ביצוא מישראל), ייתכן שעל היצואן להתחשב גם בדין הזר.

יובהר כי משרד הכלכלה והתעשייה, הינו רשות מוסמכת לענייני הדין הישראלי בלבד.