הנחיות – הכנה לביקור פיקוח

הנחיות – הכנה לביקור פיקוח

מהו ביקור פיקוח יזום?

במהלך שנת העבודה השוטפת מקיימת יחידת הפיקוח והאכיפה באגף הפיקוח על יצוא דו-שימושי ביקורי פיקוח יזומים באתרי חברות המייצאות סחורות, שירותים וטכנולוגיות מישראל.

מטרתם: לבדוק את מידת הציות של חברה מייצאת לצווי הפיקוח על היצוא הרלבנטיים.

בדיקה זאת מתמקדת בשני אלמנטים מרכזיים:

 1. קיומה של "תכנית ציות פנימי" (ICP = Internal Compliance Program) בארגון היצואן, או תשתית של נהלים וכללי פעילות שמטרתם – פיקוח על היצוא הדו-שימושי.

במידה שקיימת תכנית ציות פנימי בארגון, תיבדק מידת היישום של תכנית זאת והאופן בו היא מתבטאת במבנה הארגוני של החברה ובתהליכי העבודה השוטפים שלה, בעיקר פעילותה הלוגיסטית, אחסון מלאי ותפעול וניהול היצוא. במידה שלא קיימת בארגון תכנית ציות פנימי, ייבדקו נהלי ותהליכי העבודה הקיימים בארגון, בעיקר אלה הנוגעים לתפעול וניהול היצוא.

 1. בדיקה פרטנית / מדגמית של מסמכי משלוחי היצוא והתאמתם לרישיונות היצוא שקיבלה או יתכן וקיבלה החברה קיבלה במהלך 2-3 שנות העבודה שקדמו לביקור.

באלו חברות יתקיימו ביקורי פיקוח יזומים?

ביקורי פיקוח יזומים יתקיימו אצל:

 1. יצואנים שזוהו כפוטנציאליים להיות יצואני מוצרים מפוקחים, אך לא פנו לאגף הפיקוח לקבלת רישיון יצוא
 2. יצואנים שפנו בעבר לאגף הפיקוח בבקשה לקבל רישיון יצוא
 3. יצואנים שקיבלו רישיונות יצוא בתגובה לבקשות אלה או ביצעו בפועל לפחות משלוח יצוא אחד עפ"י הרישיונות שקיבלו.

יש גם ביקור :outreach

ביקור outreach – ביקור אצל יצואן שמייצא, או יתכן ומייצא, ציוד או שירות או טכנולוגיה – דו-שימושיים, אך עד כה לא פנה (מכל סיבה שהיא) אל אגף הפיקוח על היצוא בבקשת רישיונות יצוא ואינו מוּכּר לאגף.

ביקור זה כולל פעילות חינוכית, הסברתית והדרכתית בנוגע לקיומם של חוקי הפיקוח על היצוא ולתחולתם על היצואן, ומשכך – לאחריותו לציית לחוקים אלה, ע"י:

 • יסוד תכנית ציות פנימית או נהלי תפעול לפיקוח על היצוא – בהתאם לגודלו של הארגון ולצרכיו
 • תפעול שגרת יצוא שוטפת בהתאם לנהלים וכללים אלה, וגיבויה במסמכים

כיצד מתבצע ביקור הפיקוח ומה הוא כולל? 

 • היצואן יקבל הודעה מקדימה על הכוונה לבקרו. בכל מקרה, התראה זו לא תהיה קצרה משבועיים, ומועד הביקור יתואם עם נציג החברה מראש.

בביקור ייבדקו: 

 1. קיומה של תכנית ציות פנימי (או נהלים וכללים מותאמים) בארגון
 2. קיום מסמכי משלוחי יצוא שביצע היצואן בהתאם לרישיונות שקיבל והתאמתם של מסמכים אלה לתנאי הרישיונות שניתנו ליצואן בתקופת הזמן הנבדקת
 3. עמידתם של מסמכי המשלוח בדרישות הרשות המוסמכת בנוגע לרישום / מילוי מסמכי יצוא, כמפורט כאן 
 • לכל ביקור סדר יום קבוע ואחיד

סדר היום של הביקור:

 1. פתיחה והצגה כללית קצרה של יח' הפיקוח והאכיפה באגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי ופעילותה;
 2. הצגה כללית קצרה של היצואן ופעילותו העסקית;
 3. סקירת היצואן בהיבט הפיקוח על היצוא שתכיל התייחסות להיבטים הבאים:
 • א. סקירה מסחרית קצרה בדגש טכנולוגי – היקפי היצוא, סוגי היצוא, המהות הטכנולוגית של המוצרים המפוקחים, יעדי היצוא, מקומו של היצואן בשרשרת האספקה, ספקים, לקוחות (לקוחות ביניים / מפיצים, משתמשים סופיים);
 • ב. סקירה על תכנית הציות הפנימי הנהוגה בחברה – המודעות הכללית הקיימת בארגון לחוקים המדינתיים בנושא הפיקוח על היצוא הדו"ש ולאמנות הפיקוח הבינ"ל השונות; נהלים וכללים המיושמים בארגון לצורך העמידה בדרישות החוק; הגורמים בארגון האחראים לכתיבת כללים אלה ויישומם; פרוצדורות הסיווג העצמי של המוצרים המפוקחים וכיצד הן מתופעלות. סקירה זו היא אופציונלית ומשתנה בהתאם לעובדת קיומה של תכנית הציות הפנימי בארגון ומידת יישומה.
 • ג. סקירה לוגיסטית ותפעולית – ביצוע בפועל של משלוחי היצוא בארגון – בידי מי, עפ"י אלו נהלים, מהם הממשקים עם חברות השילוח, סוכני המכס וגובי המכס; האם משלוחי היצוא מפוקחים / מבוקרים ע"י גורמים נוספים בארגון וכיצד?
 1. דיון / שו"ת בנושאים לעיל
 2. ביצוע :audit בדיקת מסמכים של משלוחי היצוא שביצע היצואן בתקופת זמן מוגדרת מראש והתאמתם לרישיונות היצוא התואמים שהונפקו לחברה בתקופה הנבדקת. לצורך זה, מתבקשת החברה היצואנית להכין מראש את המסמכים הרלבנטיים למשלוחי היצוא הנבדקים שבוצעו בעקבות רישיונות היצוא שקיבלה: חשבונית עסקה, רשימון יצוא, תצהיר יצואן ושטר מטען.
 • בד"כ יארך הביקור כשעתיים, אם כי במקרים לא מעטים הוא יארך יותר. מומלץ לחברות להקצות פרק זמן של כ-3 שעות לכל היותר לקיום הביקור.
 • במידת העניין, תוכל החברה המארחת לכלול בו תכנים נוספים (כגון סיור במפעל או במתקנים אחרים של החברה וכד'), אך הדבר ייעשה בתיאום מראש עם יח' הפיקוח והאכיפה המבצעת את הביקור ובכפוף ללוח הזמנים שלה.

סיכום הביקור

לאחר הביקור יתכן והרשות המוסמכת תבקש מהחברה היצואנית כי תספק לה מסמכים נוספים, המשלימים או מחזקים את ממצאי הביקור, או עפ"י המסוכם בסופו. רק לאחר שהרשות המוסמכת סיימה לאסוף את כל המסמכים הדרושים לסיכום הבדיקה באופן המניח את דעתה, היא תוציא דו"ח סיכום רשמי לביקור, ובו פרוטוקול הביקור המפרט את מהלך העניינים המרכזי, את ממצאיו העיקריים, ואת רשימת הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים ע"י החברה המבוקרת. כמו כן יכלול הסיכום ציון כללי הניתן לחברה ומשקף את מידת הציות שלה לחוקי הפיקוח על היצוא ואת מידת שמירתה על החוק.

הציון יהיה ערכי וישוקלל מהמרכיבים הבאים:

 • עצם קיום / אי-קיום תכנית ציות פנימי או תחליף כלשהו בארגון
 • רמת יישום התכנית וההקפדה על קיום התכנית / הנהלים הרלבנטיים באופן כללי
 • רמת הדיוק וההתאמה בין הרישיונות שנופקו לחברה לבין מסמכי המשלוחים שבוצעו לפיהם

לשאלות ומידע נוסף בנושא ביקורי פיקוח יזומים ניתן לפנות לנֹעם בר-גל באמצעות הדוא"ל: noam.bargal@economy.gov.il